REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.artofbeauty.com.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.artofbeauty.com.pl prowadzony jest przez BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Trakt Lubelski 40c, 04-870 Warszawa, NIP: 9522055186, REGON 141559330, dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000313061, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł opłacony w całości, zwany „Sprzedawcą” lub „Sklepem”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

– pod numerem telefonu: +48 601 620 455 (godziny pracy Sklepu 8-16 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),

– korzystając z adresu poczty elektronicznej – e.cesarz@artofbeauty.com.pl.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
 4. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.
 5. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa,
 7. UMOWA – umowa o udział w wydarzeniu lub dostarczanie prenumeraty, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
 8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.artofbeauty.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 • Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane usługi poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.
 • Każdy Klient dokonujący Zamówienia przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Sklep oferuje usługę newslettera, z którego korzystanie następuje po podaniu w formularzu newslettera na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu pola subskrypcji. Usługa newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z newslettera przez złożenie stosownego żądania do Sklepu, np. na e-mail: e.cesarz@artofbeauty.com.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 • W zakresie dostarczania prenumeraty drukowanej Sklep kieruje swoją ofertę do Klientów z Polski, a adresem dostawy powinien być adres zlokalizowany na terenie Polski.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:

a) podłączenie do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,

c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

d) włączona obsługa Cookies i Java Script

e) program do odczytu plików formatu PDF.

 • W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z treści cyfrowych dostępnych w ofercie Sklepu:

a) podłączenie do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,

c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

d) program do odczytu plików formatu PDF

e) inne oprogramowanie wskazane na stronie produktowej niezbędne do otwarcia pliku z treściami cyfrowymi.

 • Dokładne parametry techniczne  wymagane do tego, by uruchomić daną treść wskazane są zawsze na stronie produktowej przed dokonaniem zakupu. Dokonując zakupu, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że używając sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wskazanych tam wymagań może uniemożliwić lub znacznie utrudnić korzystanie z zakupionej treści cyfrowej.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.
 2. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Rejestracji Konta można dokonać także przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie składania Zamówienia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: e.cesarz@artofbeauty.com.pl z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 5. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu – opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o dostępnym Produktach i usługach w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy dotyczącej zamawianej prenumeraty lub udziału w szkoleniu/wydarzeniu. Proces zamawiania rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia. Klient – w zależności od produktu lub usługi – informowany jest o przewidywanym czasie realizacji prenumeraty i jej długości, terminie organizacji wydarzenia, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy (np. prenumerata online czy w wersji drukowanej). W celu dostarczenia produktu – w przypadku produktów dostarczanych w wersji fizycznej, np. prenumerata drukowana lub bilet na wydarzenie – Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta.
 3. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, Umowa nie zostanie zawarta. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do Koszyka.
 4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 5. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku.
 6. Udział w wydarzeniach organizowanych przez Sklep odbywa się na podstawie biletu stwierdzającego prawo do uczestnictwa w wydarzeniu, a który można zakupić na stronie Sklepu. Klient wybiera wydarzenie, w którym chce wziąć udział, potwierdza specyfikację wydarzenia na stronie produktowej, dodaje bilet do Koszyka, wybiera sposób płatności i uiszcza ją. Potwierdzenie nabycia możliwości udziału w wydarzeniu przesyłane jest następnie na adres e-mail Klienta podany w procesie Zamówienia bądź rejestracji Konta (w przypadku niektórych wydarzeń Klient będzie mógł wybrać za pokryciem opłat za dostawę biletu w wersji drukowanej).
 7. Szczegółowe warunki korzystania ze szkoleń i innych wydarzeń organizowanych przez Sklep zawarte są na stronie produktowej dot. danego szkolenia i wyprzedzają ewentualne inne postanowienia zawarte w części szczegółowej Regulaminu w § 5.

§ 5 TREŚCI CYFROWE

 1. Sklep w ramach swojej oferty oferuje możliwość zakupu treści cyfrowych w postaci m.in. ebooków i innych mediów nie zapisanych na nośniku fizycznym.
 2. Zakup dostępu do treści cyfrowych z asortymentu Sklepu odbywa się w sposób identyczny do tego obowiązującego w przypadku innych Produktów, tj. Klient wybiera interesującą go treść i dodaje ją do koszyka w celu następczego opłacenia.
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient, przez zaznaczenie stosownego pola w formularzu zakupu, oświadcza, że został przyjął do wiadomości i zgadza się na utratę prawa do odstąpienia od umowy zakupu ze względu na dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na fizycznym nośniku.
 4. Sklep ma obowiązek dostarczyć usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy chyba, że strony ustaliły inne warunki. Dostawa treści elektronicznych odbywa się niezwłocznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty przez Sklep poprzez przesłanie danej treści do Klienta za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu Zamówienia, jako załącznik lub w formie linku umożliwiającego jej pobranie.
 5. W przypadku jeżeli Sklep nie dostarczy usługi cyfrowej niezwłocznie po zawarciu umowy lub w terminie umówionym, Klient będący konsumentem ma prawo wezwać Sklep do spełnienia świadczenia, a następnie odstąpić od umowy w razie jej niewykonania. Wezwanie takie należy kierować drogą elektroniczną na adres Sklepu podany na początku niniejszego Regulaminu. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez wezwania, po otrzymaniu od Sklepu informacji o  niemożności zachowania terminu dostawy, jeśli wcześnie zastrzegł termin dostawy treści cyfrowej jako istotny.
 6. W przypadku treści cyfrowych, które mają być dostarczone na nośniku materialnym (np. płyta CD/DVD, pendrive, dysk itp.) obowiązuje standardowa procedura odstąpienia opisana w § 10 niniejszego Regulaminu.

§ 6 UDZIAŁ W WYDARZENIACH

 1. Klient nabywa udział poprzez dodanie go do Koszyka, wybranie metody płatności i następnie uiszczenie ceny. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sklepu, Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie nabycia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Sklep wraz z krótkim podsumowaniem najważniejszych informacji na temat wydarzenia.
 2. Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona, a o wpisie na listę uczestników wydarzenia decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. O dostępności miejsc informuje strona produktowa wydarzenia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia, a nawet odwołania go przed planowaną datą jego rozpoczęcia jeżeli: (1) nie zostanie zebrana minimalna ilość uczestników wskazana na stronie produktowej Sklepu, (2) zaistnieje zdarzenie losowe uniemożliwiające organizację wydarzenia. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, Sklep zaproponuje inny termin wydarzenia lub – w razie braku zgody na zmianę terminu przez Klienta w ciągu 7 (siedmiu) dni od poinformowania, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień wydarzenia – niezwłocznie zwróci w całości wniesione opłaty.
 4. Klient może odstąpić od uczestnictwa w wydarzeniu do 3 (trzech) dni przed rozpoczęciem planowanego wydarzenia, zachowując jednocześnie prawo do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty. Odstąpienie przez Klienta w późniejszym terminie, ale jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia jest możliwe natomiast wiąże się z potrąceniem 50% wpłaconej kwoty.
 5. Brak obecności Klienta na wydarzeniu bez formalnego zgłoszenia odstąpienia od udziału nie zwalnia z konieczności opłacenia 100% ceny udziału w wydarzeniu i nie uprawnia do zwrotu jakichkolwiek kwot uiszczonych.
 6. Klient składający i opłacający Zamówienie w swoim imieniu może wyznaczyć inną osobę na swoje miejsce jedynie po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu co najmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.

§ 7 PRENUMERATA

 1. Sklep udostępnia prenumeratę czasopism dla podanych w Sklepie okresach prenumerat i formach dostawy (online lub w wersji drukowanej). Klient rozpoczyna prenumerowanie od kolejnego wydania, licząc od bieżącego, aktualnie dostępnego na rynku numeru.
 2. Prenumerowane czasopisma dostarczane są Klientowi bez dodatkowych opłat w dniu ukazania się numeru, gdy wybrano opcję dostawy za pomocą poczty elektronicznej lub niezwłocznie wysyłane na jego adres wskazany w Zamówieniu, gdy wybrano prenumeratę drukowaną.
 3. Czasopisma w wersji cyfrowej są przesyłane w formie pliku PDF, z możliwością zapisu na urządzeniu Klienta lub odtwarzania online poprzez link.

§ 8 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Cena podana przy każdym Produkcie lub usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi przez w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.
 2. Dostawa prenumeraty drukowanej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty i usługi: Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą i BLIK za pośrednictwem serwisu PayU.com – obsługę płatności prowadzi PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 4. W razie dokonania Zamówienia i niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad i zrealizowania wszelkich usług zgodnie z zawartą Umową.
 2. Sklep zobowiązany jest również do wydania Towaru zgodnie z umową. Towar jest zgodny z umową jeżeli jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w przypadku treści cyfrowych także kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji, pozostają w zgodzie z ustaleniami poczynionymi z Klientem w ramach zawartej umowy. Dodatkowo, Towar musi nadawać się do typowego dla niego wykorzystania, być dostarczonym w umówionej ilości, posiadać umówioną trwałość i bezpieczeństwo, a w przypadku Towarów z elementami cyfrowymi także umówioną kompatybilność oraz być dostarczany z niezbędnymi do jego użytkowania akcesoriami.
 3. Sklep odpowiada za zgodność produktu z umową przez okres 2 lat od dnia dokonania zakupu Towaru.
 4. Klient może złożyć reklamację także wtedy, gdy niezgodność z umową powstała wskutek montażu Towaru przez Sklep lub na jego odpowiedzialność lub gdy niezgodność wynika z błędów w instrukcji użytkownika.
 5. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, Klient może złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach, udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz wskazać, czy domaga się naprawy, wymiany Towaru na nowy. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na e.cesarz@artofbeauty.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
 6. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 7. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient nie ponosi kosztów odesłania wadliwego Towaru do Sklepu.
 9. Jeżeli Sklep:
 10. odmówił naprawy lub wymiany Towaru, lub nie doprowadził go do stanu zgodności z umową;
 11. wada występuje pomimo prób jej usunięcia;
 12. wada towaru jest zbyt istotna, by Towar dało się naprawić;
 13. Sklep oświadczył Klientowi lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić Towaru do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów.

W takim przypadku Klient może domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

 1. Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy na prenumeratę w postaci drukowanej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia mu pierwszego numeru czasopisma. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).
 3. W razie odstąpienia od umowy o prenumeratę drukowaną, Klient ma obowiązek zwrotu na swój koszt otrzymanego/ych numeru/ów czasopisma, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Sklep informuje, że w zakresie prenumerat dostarczanych w postaci cyfrowej, niezapisanej na nośniku materialnym – prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku, gdy Sklep rozpoczął świadczenie i wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał Klientowi  potwierdzenie powyższego.
 5. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie w przypadku umów o świadczenie usług udziału w wydarzeniach/szkoleniach.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w Sklepie znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy (paragon) zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

Miejscowość, data…………….

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres Konsumenta, telefon

BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o.

ul. Trakt Lubelski 40c

04-870 Warszawa

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

Ja ……………………………….niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

– ………………………………………….

– …………………………………………

– …………………………………………

Potwierdzam, że zwracam produkty zgodne z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

Umowa dotyczy zamówienia nr ……………………………………………

Data odbioru towaru…………………………………………………………

Numer konta bankowego Konsumenta (na który nastąpi zwrot płatności):

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………

Podpis Konsumenta