REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep.artofbeauty.com.pl
Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.artofbeauty.com.pl prowadzony jest przez BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Trakt Lubelski 40c, 04-870 Warszawa, NIP: 9522055186, REGON 141559330, dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000313061, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł opłacony w całości, zwany „Sprzedawcą” lub „Sklepem”.
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 • pod numerami telefonu: +48 601 620 455 (godziny pracy Sklepu 8-16 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej – e.cesarz@artofbeauty.com.pl.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ustala się następujące znaczenie dla słów:
REGULAMIN – niniejszy regulamin,
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.
KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa,
UMOWA – umowa o udział w wydarzeniu lub dostarczanie prenumeraty, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.artofbeauty.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane usługi poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.
Każdy Klient dokonujący Zamówienia przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Sklep oferuje usługę newslettera, z którego korzystanie następuje po podaniu w formularzu newslettera na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu pola subskrypcji. Usługa newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z newslettera przez złożenie stosownego żądania do Sklepu, np. na e-mail: e.cesarz@artofbeauty.com.pl lub pisemnie na adres siedziby.
W zakresie dostarczania prenumeraty drukowanej Sklep kieruje swoją ofertę do Klientów z Polski, a adresem dostawy powinien być adres zlokalizowany na terenie Polski.
§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu, w tym korzystania z dostępnych treści cyfrowych:
  a) podłączenie do Internetu,
  b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  d) włączona obsługa Cookies i Java Script,
  f) program do odczytu plików formatu PDF lub inne oprogramowanie wskazane na stronie produktowej niezbędne do otwarcia pliku z treściami cyfrowymi.
 2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na przebieg procedury składania Zamówienia i późniejszy odbiór treści cyfrowych.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów.
  § 3 REJESTRACJA
  Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.
  Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Rejestracji Konta można dokonać także przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie składania Zamówienia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem.
  Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
  W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: e.cesarz@artofbeauty.com.pl z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
  Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu – opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

§ 4 ZAMÓWIENIA
Informacje o dostępnym Produktach i usługach w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Klient składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy dotyczącej zamawianej prenumeraty lub udziału w szkoleniu/wydarzeniu. Proces zamawiania rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia. Klient – w zależności od produktu lub usługi – informowany jest o przewidywanym czasie realizacji prenumeraty i jej długości, terminie organizacji wydarzenia, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy (np. prenumerata online czy w wersji drukowanej). W celu dostarczenia produktu – w przypadku produktów dostarczanych w wersji fizycznej, np. prenumerata drukowana lub bilet na wydarzenie – Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta.
Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, Umowa nie zostanie zawarta. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do Koszyka.
Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku.
Udział w wydarzeniach organizowanych przez Sklep odbywa się na podstawie biletu stwierdzającego prawo do uczestnictwa w wydarzeniu, a który można zakupić na stronie Sklepu. Klient wybiera wydarzenie, w którym chce wziąć udział, potwierdza specyfikację wydarzenia na stronie produktowej, dodaje bilet do Koszyka, wybiera sposób płatności i uiszcza ją. Potwierdzenie nabycia możliwości udziału w wydarzeniu przesyłane jest następnie na adres e-mail Klienta podany w procesie Zamówienia bądź rejestracji Konta (w przypadku niektórych wydarzeń Klient będzie mógł wybrać za pokryciem opłat za dostawę biletu w wersji drukowanej).
Szczegółowe warunki korzystania ze szkoleń i innych wydarzeń organizowanych przez Sklep zawarte są na stronie produktowej dot. danego szkolenia i wyprzedzają ewentualne inne postanowienia zawarte w części szczegółowej Regulaminu w § 5.

§ 5 UDZIAŁ W WYDARZENIACH
Klient nabywa udział poprzez dodanie go do Koszyka, wybranie metody płatności i następnie uiszczenie ceny. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sklepu, Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie nabycia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Sklep wraz z krótkim podsumowaniem najważniejszych informacji na temat wydarzenia.
Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona, a o wpisie na listę uczestników wydarzenia decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. O dostępności miejsc informuje strona produktowa wydarzenia.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia, a nawet odwołania go przed planowaną datą jego rozpoczęcia jeżeli: (1) nie zostanie zebrana minimalna ilość uczestników wskazana na stronie produktowej Sklepu, (2) zaistnieje zdarzenie losowe uniemożliwiające organizację wydarzenia. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, Sklep zaproponuje inny termin wydarzenia lub – w razie braku zgody na zmianę terminu przez Klienta w ciągu 7 (siedmiu) dni od poinformowania, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień wydarzenia – niezwłocznie zwróci w całości wniesione opłaty.
Klient może odstąpić od uczestnictwa w wydarzeniu do 3 (trzech) dni przed rozpoczęciem planowanego wydarzenia, zachowując jednocześnie prawo do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty. Odstąpienie przez Klienta w późniejszym terminie, ale jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia jest możliwe natomiast wiąże się z potrąceniem 50% wpłaconej kwoty.
Brak obecności Klienta na wydarzeniu bez formalnego zgłoszenia odstąpienia od udziału nie zwalnia z konieczności opłacenia 100% ceny udziału w wydarzeniu i nie uprawnia do zwrotu jakichkolwiek kwot uiszczonych.
Klient składający i opłacający Zamówienie w swoim imieniu może wyznaczyć inną osobę na swoje miejsce jedynie po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu co najmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.
§ 6 PRENUMERATA

 1. Sklep udostępnia prenumeratę czasopism dla podanych w Sklepie okresach prenumerat i formach dostawy (online lub w wersji drukowanej). Klient rozpoczyna prenumerowanie od kolejnego wydania, licząc od bieżącego, aktualnie dostępnego na rynku numeru.
 2. Prenumerowane czasopisma dostarczane są Klientowi bez dodatkowych opłat w dniu ukazania się numeru, gdy wybrano opcję dostawy za pomocą poczty elektronicznej lub niezwłocznie wysyłane na jego adres wskazany w Zamówieniu, gdy wybrano prenumeratę drukowaną.
 3. Czasopisma w wersji cyfrowej są przesyłane w formie pliku PDF, z możliwością zapisu na urządzeniu Klienta lub odtwarzania online poprzez link.
  § 7 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI
  Cena podana przy każdym Produkcie lub usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.
  Dostawa prenumeraty drukowanej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia.
  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty i usługi: Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą i BLIK za pośrednictwem serwisu PayU.com – obsługę płatności prowadzi PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

W razie dokonania Zamówienia i niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.

§ 8 REKLAMACJE

Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad i zrealizowania usług zgodnie z zawartą Umową.

W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, Klient może złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach, udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na e.cesarz@artofbeauty.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.
§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy na prenumeratę w postaci drukowanej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia mu pierwszego numeru czasopisma. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).
W razie odstąpienia od umowy o prenumeratę drukowaną, Klient ma obowiązek zwrotu na swój koszt otrzymanego/ych numeru/ów czasopisma, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
Sklep informuje, że w zakresie prenumerat dostarczanych w postaci cyfrowej, niezapisanej na nośniku materialnym – prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą udostępnienie produktu nastąpiło przed upływem terminu odstąpienia od Umowy wskazanego w ust. 1 i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie w przypadku umów o świadczenie usług udziału w wydarzeniach/szkoleniach.
§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w Sklepie znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy (paragon) zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

Miejscowość, data…………….

………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko
Adres, telefon

BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 40c
04-870 Warszawa

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

Ja ……………………………….niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

 • ………………………………………….
 • …………………………………………
 • …………………………………………

Potwierdzam, że zwracam produkty zgodne z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

Umowa dotyczy zamówienia Nr ……………………………………………

Numer konta bankowego (na który nastąpi zwrot płatności):
……………………………………………………………………………………………..

……………………………………
Podpis Odstępującego